Poziv na testiranje

 
2. lipnja 2022. godine
 
Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, objavljenog dana 10.05.2022 godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave međimurske, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljuje
POZIV NA TESTIRANJE
 
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Policijsku upravu međimursku, objavljenog dana 10.05.2022. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave međimurske, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za sljedeća radna mjesta:

1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA 
Odjel za upravne poslove
- viši upravni referent – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutne službenice 
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA 
Odjel za upravne poslove
- upravni referent – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutne službenice 
 
3. POLICIJSKA POSTAJA PRELOG
- upravni referent – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutne službenice 

koje će se održati u prostorijama Policijske uprave međimurske u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, za:
 
 • radno mjesto pod rednim brojem 1. - dana 08. lipnja 2022. godine (srijeda), s početkom u 09,00 sati
 
 • radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3. - dana 08. lipnja 2022. godine (srijeda), s početkom u 11,00 sati
 
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa, o tome, kao i terminima  testiranja, biti će obaviješteni osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave međimurske istovremeno s objavom oglasa.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na oglas. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon  040/373-111.
 
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta.
 
Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti  koncentraciju kandidata/kinja;
 • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
   
 NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
Na razgovor će se pozvati kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                   Komisija za provedbu oglasa
                      

_____________________________________________________________
8. veljače 2022. godine


Komisija za provedbu natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, objavljenog dana 14. siječnja 2022. godine u „Narodnim novinama” broj 6/2022, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave međimurske te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljuje:

POZIV NA TESTIRANJE
 KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA
 
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu međimursku, objavljenog dana 14. siječnja 2022. godine u „Narodnim novinama” broj 6/2022, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave međimurske, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto:
 
 
POLICIJSKA POSTAJA ČAKOVEC
administrativni tajnik – 1 izvršitelj
 
 

koje će se održati u prostorijama sportske dvorane Policijske uprave međimurske u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, u utorak, 15. veljače 2022. godine, s početkom u 9,00 sati.
 
 
NAPOMENA

Prilikom provedbe testiranja obavezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije bolesti COVID – 19, a koje se sastoje u slijedećem:
 • kandidat/kinja treba doći s maskom na licu ili će je dobiti prilikom ulaska u zgradu
 • prilikom ulaska u zgradu kandidatima/kinjama će se izmjeriti temperatura, a u slučaju povišene temperature kandidatu/kinji će biti onemogućen pristup provjeri, kao i kandidatima kojima je određena mjera COVID ili samoizolacija,
 • pri ulasku u prostor gdje se održava testiranje kandidati su obvezni dezinficirati ruke,
 • potrebno je održavati fizičku distancu među osobama od 2 metra kod ulaženja i kretanja u prostoru u kojem se održava testiranje, neovisno o tome sjedi li se u klupama ili se čeka u redu za vrijeme trajanja postupka,
Sukladno točki V. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova  (»Narodne novine«, br. 121/21,  10/2022) posebna sigurnosna mjera obveznog predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 uvodi se i za sve druge fizičke osobe koje namjeravaju ući u prostore javnopravnih tijela po bilo kojoj osnovi.
 
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz javnog natječaja, o tome, kao i terminu  testiranja, biti će obaviješteni i osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave međimurske istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon  040/373-111.
 
PRAVILA TESTIRANJA
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti  koncentraciju kandidata/kinja;
 • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
   
NAPOMENA:
Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
Na razgovor će se pozvati kandidati/kinje koji su ostvarili/le ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za radno mjesto.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju. Također, svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 
Komisija za provedbu natječaja