JAVNI NATJEČAJ - prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /FOTOGRAFIJE_shk/AA Nove/Ilustracije/Baner PUM-e novi.JPG

Policijska uprava međimurska raspisala JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, za radno mjesto administrativni tajnik - 1 izvršitelj, u Policijskoj postaji Čakovec

FOTO: PU međimurska
14. siječnja 2022. godine
        

                          
             REPUBLIKA HRVATSKA                    
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA                                  
  POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Broj: 511-21-04/1-173/1-2022
Čakovec, 12. siječnja 2022. godine 
 
 
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. Narodne novine br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave klasa: 112-02/21-01/945, urbroj: 514-08-01-02/01-21-02 od 11.11.2021. godine i Ministarstva financija klasa: 100-01/21-01/163, urbroj: 513-05-01-21-3 od 07.12.2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje:

 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku
 
 
POLICIJSKA POSTAJA ČAKOVEC
- administrativni tajnik – 1 izvršitelj


Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od tri (3) mjeseca.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i točan naziv radnog mjesta i ustrojstvene jedinice za koje se prijavljuje.

Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
  4. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji, iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
  5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje ili potvrda poslodavca, ugovor o radu ili rješenje na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao navedene poslove),
  6. presliku uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la,
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14,39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec, s naznakom »Za javni natječaj«.
 
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili je povukao/la prijavu na javni natječaj više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«, istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak po ovom natječaju.
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.
 
Policijska uprava međimurska
 

PRILOG  JAVNOM  NATJEČAJU
(opis poslova radnog mjesta, način testiranja, pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, podaci o plaći)
 
POLICIJSKA POSTAJA ČAKOVEC - administrativni tajnik
Obavlja administrativno - tehničke poslove u ustrojstvenoj jedinici: zaprimanje i otpremanje pošte; primanje i prosljeđivanje podataka i informacija putem telekomunikacijskog sustava; primanje i upućivanje stranaka u ustrojstvenoj jedinici; vođenje urudžbenog zapisnika i drugih evidencija ustrojstvene jedinice; sređivanje, odlaganje i čuvanje dokumenata i predmeta sukladno klasifikacijskom planu; brine o optimalnim zalihama uredskog potrošnog pribora i materijala; obavlja i druge administrativno – tehničke poslove prema nalogu nadređenog rukovoditelja.
 
Način testiranja:
  • pisana provjera propisa bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
  • razgovor s Komisijom (intervju) za kandidate koji zadovolje na pisanoj provjeri
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
  • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, br:  75/21)
  • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br:  47/09, 110/21)
 
PLAĆA RADNOG MJESTA
Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/19 i 63/21) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br. 40/09).
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina  https://www.nn.hr/

 

Pisane vijesti | Društvo i zajednica