Oglasi na određeno vrijeme

5.11.2019.

                                                                                               
REPUBLIKA HRVATSKA
  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
   POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Broj: 511-21-04/1-4653/1-2019
    Čakovec, 04. studeni 2019. godine   

 
            Sukladno članku 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj: 78/17 i 89/19) , te odobrenja Ministarstva uprave Klasa: 112-02/19-01/384, Ur.broj: 515-03-01-02/6-19-2 od 12. travnja 2019. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, raspisuje

 
OGLAS
   za prijam namještenika na određeno vrijeme
 u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku 
 
 
 
Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove
 
Dostavljač  – 1 izvršitelj, mjesto rada Čakovec
 
Stručni uvjeti: osnovna škola ili niža stručna sprema
  
Osim navedenih uvjeta, kandidat/kinja mora ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
Namještenik/ica se prima u državnu službu na određeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca.
 
U prijavi na oglas  obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/-obrazac.Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi,
  • dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruje takva prava
  
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu i koja je potpisana.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te će joj biti poslana obavijest o tome elektronskim putem ili na kućnu adresu.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.


Postupak po oglasu provodi komisija za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavanju formalne uvjete iz oglasa, čije prijave su pravodobne i potpune, te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju).
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) biti će objavljeno na web stranici Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ i web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, najkasnije pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).
Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu)  smatrat će se da je povukla prijavu na oglas, te neće smatrati kandidatom/kinjom.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objaviti će se na web stranici Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ istovremeno s objavom oglasa.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu na web stranici Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ i web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, a dostava  svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, neposredno ili poštom na adresu:  

Ministarstvo unutarnjih poslova
Policijska uprava međimurska
40000 Čakovec, Jakova Gotovca 7
s naznakom „oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme„

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.
 
                                                                                                                                                                                                                             NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE
                                                                                                                                                                                                                                            Ivan Sokač


OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

 
DOSTAVLJAČ

Vrši internu dostavu i prijenos pošte ustrojstvenim jedinicama, te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke.
 
Plaća radnog mjesta
Plaća radnog mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15,100/2015 i 71/18) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br. 40/2009).
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr-------------------------------
17.5.2019.

                                                                            
                  REPUBLIKA HRVATSKA                    
 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
    POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA  
Broj: 511-21-04/1-2065/1-19
   Čakovec, 15.05.2019. godine   
 
            Sukladno članku 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i čl.4 st.3 Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 112/17 i 12/18) , te odobrenja Ministarstva uprave kl: 112-02/19-01/384, ur.broj: 515-03-01-02/6-19-2 od 12.travnja 2019.godine,Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
OGLAS
   za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Policijsku upravu međimursku
 
 
 
Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za tehniku
 
1.  perač vozila  – 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti:
– osnovna škola ili niža stručna sprema
 
Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
 
2. skladištar – 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti:
– srednja strukovna škola
 
 
Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
 
3. pomoćni djelatnik u kuhinji – 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti:
– osnovna škola ili niža stručna sprema
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad od 2 mjeseca.
U prijavi na oglas  navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave međimurske www.medjimurska.policija.hr - obrazac.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti:
 
  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  3. presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi odnosno srednjoj školi (ovisno za koje se radno mjesto podnosi prijava)
 
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranci Policijske uprave međimurske www.medjimurska.policija.hr. neposredno ili poštom na adresu:  
Ministarstvo unutarnjih poslova
Policijska uprava međimurska
40000 Čakovec, Jakova Gotovca 7
s naznakom „Za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme„
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu i koja je potpisana.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te će joj biti poslana obavijest o tome elektronskim putem ili na kućnu adresu.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  rješenje ili potvrdu o priznatom statusu z kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz o nezaposlenosti i dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na oglas prijavljuje dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.
 
 Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija)  imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavanju formalne uvjete iz oglasa, čije prijave su pravodobne i potpune, te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju).
 
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) biti će objavljeno na web stranici Policijske uprave međimurske www.medjimurska.policija.hr najmanje pet dana prije održavanje razgovora (intervjua).
 
Kandidat/kinja koja nije pristupio/la razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objaviti će se na web stranici Policijske uprave međimurske www.medjimurska.policija.hr.
 
Odluka o izboru kandidata/kinje dostavlja se javnom objavom na web stranici Policijske uprave međimurske www.medjimurska.policija.hr. a dostava  svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Policijske uprave međimurske www.medjimurska.policija.hr.
 
 
 
POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
 
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE
 
Ivan Sokač
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI
 
POMOĆNI DJELATNIK U KUHINJI
Pomaže kuharu u pripremi hrane; čisti prostor i  uređaje u kuhinji; obavlja i sve druge poslove po nalogu
 
SKLADIŠTAR
Vodi brigu o pravilnom smještaju, ispravnosti i čuvanju svih roba smještenih u skladištu; vodi skladišnu evidenciju; preuzima i izdaje robu; ispisuje skladišnu dokumentaciju; brine o pravilnom rukovanju i pakiranju kod transporta.
 
PERAČ VOZILA
Obavlja poslove pranja i održava čistoću vozila, po nalogu voditelja Službe i voditelja voznog parka obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe; za svoj rad odgovoran je voditelju Službe i voditelju radionice.
 
PLAĆA RADNOG MJESTA
 
Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15,100/2015I 71/18) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br. 40/2009).
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr