JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Slika /FOTOGRAFIJE_shk/AA Nove/Ilustracije/Baner PUM-e novi.JPG

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Foto: Ilustracija
     
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
 
 
Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“ 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora Ministarstva državne imovine: Klasa: 372-01/19-01/186, Ur.broj: 536-02/01-19-02 od 29.11.2019. godine, Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska sa sjedištem u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, kao zakupodavac  objavljuje:
 
 
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora
 
 
Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za davanje u zakup dijela poslovnog prostora površine 5 m2 radi obavljanja djelatnosti prodaje upravnih pristojbi i obavljanja novčanih djelatnosti tijekom uredovnog radnog vremena zakupodavca u sjedištu Policijske uprave u Čakovcu, Jakova Gotovca 7. Prostor se nalazi u prizemlju zgrade energetskog razreda C/B, sa istočne strane.
 
Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme, na rok od tri godine, a početna cijena zakupnine je 200,00 kn. Utvrđena mjesečna zakupnina uvećat će se za PDV. Zakupnik će imati obvezu plaćanja režijskih troškova u paušalnom iznosu od 70,00 kn mjesečno.
 
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa sadašnjim zakupnikom istječe s danom 16. listopada 2020. godine. 
 
Pravo na podnošenje ponude imaju sve pravne i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost.
 
Najpovoljnija ponuda je ponuda koja uz ispunjene uvjete natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 
Neće se razmatrati slijedeće ponude:
 
 • ponude zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda naznačenog u javnom natječaju,
 • ponude koje nisu u skladu s uvjetima javnog natječaja,
 • nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno javnom pozivu),
 • uvjetne ponude,
 • ponude koje nisu uvezane i numerirane na propisani način,
 • ponude fizičkih osoba i fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju odobrenih rokova plaćanja,
 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je otvoren postupak predstečaja (a nije doneseno rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum), stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
 • ponude fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo, odnosno društvo Državne nekretnine d.o.o. ili tijelo državne uprave koje provodi natječaj,
 • ponude pravnih osoba čiji je osnivač i/ili zakonski zastupnik (osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe) ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe) zakupnika, odnosno korisnika koji ima dospjelo dugovanje s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o. ili Ministarstvo unutarnjih poslova.
 
Ponuditelji koji sudjeluju u javnom natječaju moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 600,00 kn na Proračun RH, IBAN HR 1210010051863000160, „model“ HR63 sa pozivom na broj 9725-19974-23221, “opis plaćanja“ Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. Ponuditeljima čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se vraća u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.
 
Uz ponudu ponuditelj je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 
 • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost),
 • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 (slovima: tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koju je naveo u ponudi (sudski/obrtni registar ili odgovarajući upisnik),
 • potvrdu izdanu od Ministarstva financija – Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja ne stariju od 30 (slovima: trideset) dana na dan otvaranja ponuda, u izvorniku, preslici ili elektronskom zapisu,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine isključivo s računa/imena ponuditelja,
 • potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne stariju od 3 (slovima: tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva iz natječaja te status branitelja, u izvorniku ili preslici, ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.),
 • ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) koje ostvaruju članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili za djecu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, pored potvrde iz prethodne alineje, dužan je dostaviti dokaz o srodstvu (rodni list ili druga potvrda nadležnog tijela u izvorniku ili preslici), 
 • ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koje ostvaruju braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi nadležno ministarstvo ili koje su korisnice poticaja nadležnog ministarstva, dužan je dostaviti potvrdu nadležnog ministarstva o statusu ne stariju od 3 (slovima: tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda u izvorniku ili preslici,
 • za sve ponuditelje koji se pozivaju na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora neovisno o osnovi (članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji) – izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren, ovjerenu kod javnog bilježnika.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom mora biti uvezana i numerirana na način da je označen broj stranice i ukupan broj stranica (npr. 1/3, 2/3, 3/3). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrat će se nevaljanim te se iste neće razmatrati.
 
Policijska uprava međimurska zadržava pravo pozvati najpovoljnijeg ponuditelja koji je ponudi priložio presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog/sudskog registra da u ostavljenom roku, a prije donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, dostavi izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog/sudskog  registra iz kojeg  mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koju je naveo u ponudi.
 
Pregled poslovnog prostora može se izvršiti 14. kolovoza 2020. godine u vremenu od 9,00 do 11,00 sati.
 
Ponude će se otvarati 24. kolovoza 2020. godine u 11,00 sati u sjedištu Policijske uprave u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, a ponudu je potrebito dostaviti do zaključno 21. kolovoza 2020. godine do 12,00 sati neposredno ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s tekstom „PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI“.
 
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, može poništiti javni natječaj u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora.
 
 
 
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE
 
                                                                          Ivan Sokač
 
 

Pisane vijesti | Društvo i zajednica