Natječaj za Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka

 • Slika /ILUSTRACIJE MUP NOVE 2021/naslovna prijedlog Postani policajac 2023.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 350 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2023./2024., a rok za podnošenje prijava je od 17. 4. do 15. 8. 2023. godine

FOTO: MUP

Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih započet će najranije 25. rujna 2023., a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave, odnosno u ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.
 
Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • imaju završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju,
 • nemaju navršenih 28 godina na dan 25. rujna 2023.,
 • imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
 • ispunjavaju posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
 • osobno su dostojni za obavljanje policijske službe,
 • nisu članovi političke stranke.
 
Psihička sposobnost (psihologijsko testiranje) i tjelesna zdravstvena sposobnost utvrđuju se sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1. Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (Narodne novine, br. 113/12, 37/18 i 51/18-OiRUSRH).
 
Razina tjelesne motoričke sposobnosti utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (Narodne novine, br. 20/15,16/18 i 49/21).
 
Provjera psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti provodi se u Policijskoj akademiji i u onim policijskim upravama u kojima se prijavi veći broj kandidata, a tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje Zdravstvena komisija Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, Šarengradska  ul. 3, Zagreb.
 
Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine, br. 98/12).
 
Kandidati/kandidatkinje imaju mogućnost u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu u Program, sukladno:
 • članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17,98/19 i 84/21),
 • članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93,02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19) i
 • članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02 i 47/10-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
 • članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21)
 
NAČIN NATJECANJA

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:
 • popunjen obrazac prijave na natječajkoji se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova ili u policijskim postajama,
 • presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole,
 • preslika svjedodžbe završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili presliku svjedodžbe o završnom radu,
 • dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (preslika rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).  

Odabir kandidata/kandidatkinja za upis u Program izvršit će se sukladno potrebama Ministarstva na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje)  i tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti.
 
Kandidati/kandidatkinje će na navedene provjere biti pozvani isključivo putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.
 
PRAVA I OBVEZE

Prava i obveze između polaznika i Ministarstva unutarnjih poslova uredit će se ugovorom.
Obrazovanje se provodi sukladno Programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka.
 
Kandidati/kandidatkinje koji uspješno završe Program primat će se u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno potrebama službe uz obvezni vježbenički staž u trajanju od šest (6) mjeseci.
 
Vježbenici/vježbenice koji zadovolje na vježbeničkom stažu dužni su najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka vježbeničkog staža položiti državni stručni ispit i provesti najmanje pet (5) godina na radu u Ministarstvu unutarnjih poslova.
 
Podrobnije obavijesti kandidati/kandidatkinje mogu saznati u policijskim postajama i web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova te na kontakt telefone Policijske škole „Josip Jović“: 01/2426-305 i 01/2426-313.
 
Kandidati/kandidatkinje koji ne budu odabrani za upis u Program neće se o tome obavještavati osobno, a dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati.
Odabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak te izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz natječaja.
 
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za ljudske potencijale
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
s naznakom „za natječaj“.
 
Kandidati/kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje koji se ne odazovu provjerama psihičke sposobnosti i tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskom razgovoru i provjeri tjelesne zdravstvene sposobnosti smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima/kandidatkinjama za upis u Program.
 
Rok za podnošenje prijava je od 17. travnja 2023. godine do 15. kolovoza 2023. godine.

Postani policajac!

Zapratite i društvene mreže Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“:

Facebook
Instagram
TikTok

Pisane vijesti