Javni natječaji

                                                             
                                                                                                 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
  POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
 
Broj: 511-21-01- 1064-21                                        
Čakovec, 24.ožujka 2021. godine                                                 
                                                                        
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17,70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017 i 89/19), te po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave kl:112-02/20-01/359, urbroj:514-U-03-01-02/1-20-5 od 19.11.2020. i suglasnosti Ministarstva financija kl:400-06/20-01/177, urbroj:513-05-01-21-31 od 27.01.2021. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta
 

SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
Odjel za upravne poslove,
 
 1. Upravni referent – 1 izvršitelj
            Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema- gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima       
 • položen državni stručni ispit

SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
Odjel za upravne poslove,
 

    2. Viši upravni referent -1 izvršitelj

          Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski  sveučilišni studij ili  stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine – područje društvenih znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
 1. Administrativni tajnik – 1 izvršitelj
          Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema- gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

POLICIJSKA POSTAJA MURSKO SREDIŠĆE
 1. Upravni referent - 1 izvršitelj
             Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema- gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl.56 Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime,  adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i  redni broj i točan naziv radnog mjesta i ustrojstvene jedinice za  koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske, www.medjimurska-policija.gov.hr u rubrici „istaknute teme“, "zapošljavanje“.
Osobe koje se natječu za više radnih mjesta dužne su za svako pojedino radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati
Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju, ili preslika diplome (ovisno za koje radno mjesto se prijavljuje),   
 • elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji, iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje ili potvrda poslodavca, ugovor o radu ili rješenje na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
 • ispravu o položenome državnom stručnom ispitu (ako je kandidat ispit položio).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će  izvornik.
                              
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu  elektroničkom poštom na e-adresu koju je navela u prijavi na natječaj.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14,39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  i  sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec, s naznakom „za javni natječaj“.
Prijave se šalju poštom ili se podnose neposredno.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje, objavit će se na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, PU međimurska, www.medjimurska-policija.gov.hr. u rubrici „istaknute teme“, „zapošljavanje“
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, PU međimurske www.medjimurska-policija.gov.hr u rubrici „istaknute teme“, „zapošljavanje“ istovremeno sa objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, PU međimurske www.medjimurska-policija.gov.hr u rubrici „istaknute teme“, „zapošljavanje“.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr i  web stranici  Ministarstva unutarnjih poslova, PU međimurska, www.medjimurska-policija.gov.hr u rubrici „istaknute teme“, „zapošljavanje“.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva  pravosuđa i uprave.
 
 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
     POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
                              NAČELNIK
   IVAN SOKAČPRILOG  JAVNOM  NATJEČAJU
 
Objava opisa poslova radnog mjesta za koje će se vršiti testiranje, pravni izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaća radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/19)

OPISI POSLOVA RADNIH MJESTA IZ JAVNOG NATJEČAJA, PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
 
 1. Služba zajedničkih i upravnih poslova
 
Odjel za upravne poslove- upravni referent
Policijska postaja Mursko Središće – upravni referent
 
 
Opis poslova: Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi prijave i odjave prebivališta, prijave promjene adrese stanovanja, prijave boravišta i određivanja MBG-a, izdavanja osobnih iskaznica, izdavanja putnih isprava, odjave osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo, ažurira podatke u službenim evidencijama koje se povodom obavljanja navedenih poslova vode na informacijskom sustavu MUP-a, izdaje uvjerenja o podacima iz službenih evidencija. 
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih  listova za držanje, držanje i nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja, potvrda o prijavljenom oružju, dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem;
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja, produljenja i zamjene vozačkih dozvola, registracije vozila;  odjave vozila; promjene vlasnika vozila, tehničkog stanja vozila, provodi postupak izvršenja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom; izdaje nalog za utiskivanje broja šasije; izdaje izvozne i pokusne pločice, vodi evidencije vozača i vozačkih dozvola, registracije cestovnih vozila, izdanih izvoznih pločica i pokusnih i prenosivih pločica, evidentira zabrane otuđenja i ovrhe za vozila po nalogu suda i FINA-e, dostavlja podatke iz evidencije na traženje pravosudnih i prekršajnih tijela, te po članku 18. Ovršnog zakona; obavlja poslove vođenja dosjea vozila, ustrojava ih, obrađuje, nadopunjuje podacima o nastalim promjenama, arhivira dosjee te obavlja sve druge poslove vezane za vozila.
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi odobrenja za privremeni boravak, odobrenja stalnog boravka, izdavanja radne odnosno poslovne dozvole, izdavanja putnih isprava za strance, izdavanja osobnih iskaznica za stranca, produženja putne vize, prijave i odjava boravišta i prebivališta, odnosno prijava promjene adrese stranaca, izdaje potvrde o izvršenim prijavama i o prijavi rada bez radne odnosno poslovne dozvole.
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi zahtjeva za stjecanje, prestanak i utvrđivanje  hrvatskog državljanstva.
Obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
 • Zakon o prebivalištu (Narodne novine, br: 144/12, 158/13),
 • Zakon o strancima (Narodne novine, br: 133/20),
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,108/17,70/19,42/20)
 
2. Služba zajedničkih i upravnih poslova– administrativni tajnik
 
 
Opis poslova: Obavlja administrativno - tehničke poslove u ustrojstvenoj jedinici: zaprimanje i otpremanje pošte; primanje i prosljeđivanje podataka i informacija putem telekomunikacijskog sustava; primanje i upućivanje stranaka u ustrojstvenoj jedinici; vođenje urudžbenog zapisnika i drugih evidencija ustrojstvene jedinice; sređivanje, odlaganje i čuvanje dokumenata i predmeta sukladno klasifikacijskom planu; brine o optimalnim zalihama uredskog potrošnog pribora i materijala; obavlja i druge administrativno – tehničke poslove prema nalogu nadređenog rukovoditelja.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, br: 7/2009)
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br.47/09)
 
 
 
3. Odjel za upravne poslove -   viši upravni referent
 
Opis poslova: Vodi upravni postupak u složenijim predmetima iz područja prebivališta i boravišta, određivanja MBG-a, osobnih iskaznica, putnih isprava, registracije vozila, vozačkih dozvola, nabave, registracije i oduzimanja  oružja, hrvatskog  državljanstva, reguliranja boravka i rada stranaca. Obavlja poslove ažuriranja i ispravljanja netočnih podataka u evidencijama iz navedenog područja, predlaže rješenja za brži, efikasniji i kvalitetniji rad te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br: 47/09)
 • Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (Narodne novine, br:94/18,42/20 ),
 • Zakon o strancima (Narodne novine, br: 133/20),
 
 
 
PLAĆA RADNIH MJESTA
Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/2015,71/18,59/19 i 73/19) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br. 40/2009).
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr
 
 
TESTIRANJE KANDIDATA
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.