Javni natječaji

Slika /ILUSTRACIJE PU MEĐIMURSKA/DJI_0372_1.jpg


16. veljače 2024. godine
     

 
 

 
                                                        
 
 
 
 
Na temelju članka 160. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 155/23), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 78/17 i 89/19) i odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-01/23-01/1473, Urbroj: 514-08-03/03-24-03 od 15. siječnja 2024. godine Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
 
                                                 JAVNI NATJEČAJ
 
                     za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
                                   u Policijsku upravu međimursku
 
 
 1. Postaja prometne policije Čakovec
policijski službenik  za sigurnost cestovnog prometa - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
      - srednja stručna sprema, policijska škola, gimnazija ili srednja strukovna škola
      - najmanje šest mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
      - državni ispit I. razine
      - zvanje: policajac ili viši policajac
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 52. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o policiji („Narodne novine“ br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16 i 66/19) za raspisano radno mjesto probni rad traje 6 mjeseci.
Osoba koja je zadovoljila na probnom radu dužna je položiti državni ispit u roku od šest  mjeseci od isteka probnog rada.
Osoba koja se prima u policiju mora ispunjavati sljedeće uvjete:
 • imati hrvatsko državljanstvo,
 • biti mlađa od 30 godina, kod prvog zaposlenja, ako se prima na radno mjesto srednje stručne spreme,
 • imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
 • ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
 • biti osobno dostojna za obavljanje policijske službe,
 • ne smije biti član političke stranke.
Posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje ovlaštena zdravstvena ustanova u Zagrebu te se ista utvrđuje sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1. Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama („Narodne novine“, br. 113/12 i 37/18).
Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način koji je propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine br. 98/12).
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 99. Zakona o državnim službenicima, odnosno članku 50. stavku 3. Zakona o policiji.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju zvanje policajac ili viši policajac, uz obvezu ispunjenja uvjeta iz članka  8. Uredbe o policijskim zvanjima (Narodne novine, br. 7/22 i 149/22).
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio  testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Na web-stranici Policijske  uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/  i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
Na web-stranici Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.
U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis,
 2. presliku svjedodžbe   o    završenom    srednjoškolskom  obrazovanju  (osoba  koja  je  obrazovanje   završila   u   inozemstvu   dužna  je  dostaviti  i   dokaz   o vrednovanju  inozemne obrazovne kvalifikacije),
 3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (e-radna knjižica)
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
 5. presliku isprave o položenome državnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit),
 6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava,
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na  javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani  kandidati/kinje  bit  će   pozvani  da  u  primjerenom  roku,  a  prije    donošenja rješenja  o  prijmu  u   državnu  službu,  dostave  uvjerenje  nadležnog suda da se protiv nje/ga  ne  vodi kazneni postupak,  uvjerenje o  zdravstvenoj  sposobnosti za obavljanje poslova radnog  mjesta  te izvornike  drugih  dokaza  o  ispunjenju  formalnih  uvjeta  iz javnog   natječaja,  uz  upozorenje  da  se   nedostavljanje   traženih   isprava    smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.
Prijave s  dokazima  o  ispunjavanju  uvjeta  podnose  se u  roku  od  8  dana  od objave javnog natječaja u Narodnim novinama,  neposredno ili poštom na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava međimurska
Čakovec, Jakova Gotovca 7,
s naznakom “za javni natječaj”
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/.  Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, provedba postupka natječaja će se obustaviti.
 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                                               Policijska uprava međimurska


              PRILOG  JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

(opisi poslova radnih mjesta i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, način testiranja, podaci o plaći)
 
 
1. Postaja prometne policije Čakovec - policijski službenik za sigurnost cestovnog prometa - 1 izvršitelj
 
OPIS POSLOVA:
Obavlja poslove propisane Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima koji se odnose na zaštitu života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osobe, zaštite javnog reda i mira te imovine, sprječavanja kaznenih djela i prekršaja, njihovo otkrivanje i prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima, traganja za počiniteljima kaznenih djela za koje se progoni po službenoj dužnosti i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima; obavlja poslove nadzora i upravljanja prometom na cestama, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 - vjerodostojno tumačenje, 151/14, 33/15, 121/16 i 66/19)
 2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (»Narodne novine«, br. 76/09, 92/14 i 70/19)
 
 
Način testiranja:
 • pisana provjera propisa bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
 • razgovor s Komisijom (intervju) za kandidate koji zadovolje na pisanoj provjeri
 
 
PODACI O PLAĆI
Plaća radnih mjesta policijskih službenika određena je Uredbom o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 7/22, 149/22 i 26/23), koja se primjenjuje do stupanja na snagu uredbe iz članka 14. stavka 3. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, br. 155/23), kao i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br.  56/22, 127/22 - Dodatak I., 58/23 - Dodatak II. i 128/23 - Dodatak III.).
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina  https://www.nn.hr/
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. prosinca 2023. godine
     

 
 

 
                                                        
 
 
 
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. Narodne novine br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/992 URBROJ: 514-08-01-02/05-23-02 od 25. listopada 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
                                                  JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
- računovodstveni referent likvidature - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit I. razine.
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA TEHNIKU
- policijski tehničar - automehaničar - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema - srednja strukovna škola,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit I. razine.
 
3. POLICIJSKA POSTAJA MURSKO SREDIŠĆE
- administrativni tajnik - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit I. razine.
 
4. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA TEHNIKU
- policijski tehničar - vozač - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema - srednja strukovna škola,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit I. razine.
 
5. POLICIJSKA POSTAJA MURSKO SREDIŠĆE
- upravni referent - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola.
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
 • položen državni ispit I. razine.
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Osobe se primaju u državnu službu uz obvezan probni rad od tri (3) mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) redni broj, točan naziv ustrojstvene jedinice i radnog mjesta za koje se prijavljuje.
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
    Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis,
 2. presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije)
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja (e-radna knjižica)
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
 5. presliku isprave o položenom državnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen državni ispit),
 6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Pozivamo sve kandidate/kinje koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 040/373-101 ili porukom na e-mail: klukacevic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec, s naznakom »Za javni natječaj«.
 
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju pozvat će se na razgovor (intervju) s Komisijom koja u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«, istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak po ovom natječaju
 
Policijska uprava međimurska
 
PRILOG  JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
(opisi poslova radnih mjesta i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, način testiranja, podaci o plaći)
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA - računovodstveni referent likvidature - 1 izvršitelj
 
OPIS POSLOVA
Unosi dokumente (račune) u pomoćne knjige, vodi evidenciju o poslanim dokumentima na ovjeru i rokovima vraćanja, kontrolira priloge (narudžbenica, zapisnik ili primka, veza s ugovorom), obrađuje primke, kontaktira s partnerima radi usklađenja salda, šalje opomene, IOS obrasce, daje prijedloge za otpis spornih potraživanja, potpisane račune razvrstava prema pozicijama i valuti plaćanja, plaća račune prema dospijećima i raspoloživosti sredstava na žiro-računu, daje nalog za podizanje gotovine (čekom), obavlja kompenzacije, cesije i PEC-ove, obračunava kamate (redovne i zatezne), svakodnevno prati evidenciju neplaćenih računa, obavlja druge poslove unutar Odjela.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o proračunu (Narodne novine br.: 144/21)
 2. Zakon o računovodstvu (Narodne novine br.: 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22, 82/23)
 3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine br.; 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA TEHNIKU - policijski tehničar - automehaničar - 1 izvršitelj
 
OPIS POSLOVA
Popravlja motorna vozila sukladno propisanim održavanjima u radionici, obavlja popravak vozila koja su u kvaru, priprema vozila za godišnji tehnički pregled.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Tehnika motornih vozila / urednik izdanja Vladimir Vadjon: Hrvatska obrtnička komora: Pučko otvoreno učilište, 2004. , CIP- Katalogizacija u publikaciji, Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb
 2. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (Narodne novine br. 85/2016, 24/2017)
 
3. POLICIJSKA POSTAJA MURSKO SREDIŠĆE - administrativni tajnik - 1 izvršitelj
 
OPIS POSLOVA
Obavlja administrativno - tehničke poslove u ustrojstvenoj jedinici: zaprimanje i otpremanje pošte; primanje i prosljeđivanje podataka i informacija putem telekomunikacijskog sustava; primanje i upućivanje stranaka u ustrojstvenoj jedinici; vođenje urudžbenog zapisnika i drugih evidencija ustrojstvene jedinice; sređivanje i kompletiranje dokumenata i predmeta, te po okončanju dostavu istih u pismohranu; brine o optimalnim zalihama uredskog potrošnog pribora i materijala; obavlja i druge administrativno - tehničke poslove prema nalogu nadređenog rukovoditelja.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, br:  75/21)
 2. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br:  47/09, 110/21)
 
 
4. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA TEHNIKU - policijski tehničar - vozač - 1 izvršitelj
 
OPIS POSLOVA
Upravlja vozilima Voznog parka, odgovoran je za propisano održavanje i ispravnost vozila, otklanja manje nedostatke na vozilu za koje je zadužen, održava vozilo u urednom i za vožnju pripravnom stanju, sudjeluje u operativnom radu policije u PU.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 i 133/23)
 2. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN, br. 85/16, 24/17,    70/19, 60/20 i 79/23.
 
5. POLICIJSKA POSTAJA MURSKO SREDIŠĆE - upravni referent - 1 izvršitelj
 
OPIS POSLOVA
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi prijave i odjave prebivališta, prijave promjene adrese stanovanja, prijave boravišta, izdavanja osobnih iskaznica, izdavanja putnih isprava, odjave osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo, ažurira podatke u službenim evidencijama koje se povodom obavljanja navedenih poslova vode na informacijskom sustavu MUP-a, izdaje uvjerenja o podacima iz službenih evidencija. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja, potvrda o prijavljenom oružju, dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja, produljenja i zamjene vozačkih dozvola, registracije vozila; odjave vozila; promjene vlasnika vozila, tehničkog stanja vozila, provodi postupak izvršenja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom; izdaje nalog za utiskivanje broja šasije; izdaje izvozne i pokusne pločice, vodi evidencije vozača i vozačkih dozvola, registracije cestovnih vozila, izdanih izvoznih pločica i pokusnih i prenosivih pločica, evidentira zabrane otuđenja i ovrhe za vozila po nalogu suda i FINA-e, dostavlja podatke iz evidencije na traženje pravosudnih i prekršajnih tijela, te po članku 18. Ovršnog zakona; obavlja poslove vođenja dosjea vozila, ustrojava ih, obrađuje, nadopunjuje podacima o nastalim promjenama, arhivira dosjee te obavlja sve druge poslove vezane za vozila. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi statusa stranaca u odnosu na kretanje, boravak i rad stranaca te osoba pod međunarodnom zaštitom, produljenja viza te izdavanja isprava strancima. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi zahtjeva za stjecanje, prestanak i utvrđivanje hrvatskog državljanstva. Obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br:  47/09, 110/21)
 2. Zakon o strancima (Narodne novine, br:  133/20, 114/22, 151/22)
 3. Zakon o prebivalištu (Narodne novine, br:   144/12, 158/13, 114/22)
 
 
Način testiranja:
 • pisana provjera propisa bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
 • razgovor s Komisijom (intervju) za kandidate koji zadovolje na pisanoj provjeri
 
 
PODACI O PLAĆI
Plaća radnih mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi  (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. - ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. - ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. - ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21., 13/22., 139/22., 26/23. i 87/23.) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 56/22, 127/22, 128/23)
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina  https://www.nn.hr/


  

                        22. rujna 2023. godine
                  
 


 
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. Narodne novine br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/526 URBROJ: 514-08-01-02/02-23-03 od 18. travnja 2023. godine, sukladno Odluci Policijske uprave međimurske KLASA: 112-01/23-03/278 URBROJ:  511-21-04-23-9 od 21. kolovoza 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
                                                                        JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel za upravne poslove
- samostalni upravni referent - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II. razine
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za radno mjesto moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Sukladno članku 53. stavku 3. Zakona o državnim službenicima obvezni probni rad traje tri mjeseca. Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima. U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) redni broj, točan naziv ustrojstvene jedinice i radnog mjesta za koje se prijavljuje.

Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
    Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. presliku diplome
 4. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji, iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje ili potvrda poslodavca, ugovor o radu ili rješenje na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao navedene poslove),
 6. presliku uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la,
 7. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pozivamo sve kandidate/kinje koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 040/373-101 ili porukom na e-mail: klukacevic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec, s naznakom »Za javni natječaj«.
 
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili je povukao/la prijavu na javni natječaj više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak po ovom natječaju.

Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.
 
Policijska uprava međimurska

PRILOG  JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
(opisi poslova radnih mjesta i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, način testiranja, podaci o plaći)
 
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA , Odjel za upravne poslove
samostalni upravni referent - 1 izvršitelj/ica
 
OPIS POSLOVA
Rješava najsloženije predmete po propisima iz područja prijavništva i osobnih isprava, prometa i oružja, prati stanje i izučava pojave u okviru svog djelokruga rada, predlaže rješenja za brži, efikasniji i kvalitetniji rad, vodi upravni postupak te obavlja i druge stručne poslove koji mu se povjere.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09 i 110/21.)
 2. Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (Narodne novine 94/18, 42/20, 114/22)
 3. Zakon o strancima (“Narodne novine” br. 133/20, 114/22, 151/22)
 4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22) samo Glava IX. dio 4. Stjecanje prava na upravljanje vozilima i dio 5. Zdravstveni pregled vozača
 
 
Način testiranja:
 • pisana provjera propisa bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
 • razgovor s Komisijom (intervju) za kandidate koji zadovolje na pisanoj provjeri
 
 
PODACI O PLAĆI
Plaća radnih mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi  (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. - ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. - ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. - ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21., 13/22., 139/22. i 26/23) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 56/22, 127/22 i 58/23)
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina  https://www.nn.hr/
 
 
15. rujna 2023. godine
 
 

 
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 78/17 i 89/19)  i odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-01/23-01/607 Urbroj: 514-08-01-02/05-23-02 od 08. svibnja 2023. godine Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijsku upravu međimursku

 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel za tehniku
- policijski tehničar za računalnu i eop tehniku -  vježbenik - 1 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema - srednja strukovna škola
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel materijalno-financijskih poslova
- računovodstveni referent obračuna plaća -  vježbenik - 1 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
 
3. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel materijalno-financijskih poslova
računovodstveni referent - knjigovođa materijalnog knjigovodstva-  vježbenik - 1 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.

U svojstvu vježbenika u državnu službu primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi ili s radnim iskustvom u traženoj stručnoj spremi kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci.

Vježbenik primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto, s tim da najranije dva mjeseca prije isteka probnog rada može pristupiti polaganju državnog ispita.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio  testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.

Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/  i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/  objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis,
 2. presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije)
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja (e -radna knjižica).
 4. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruje takva prava,
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom odnosno na adresu navedenu u prijavi ako elektronička pošta nije navedena.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na  javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pozivamo sve kandidate/kinje koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 040/373-101 ili porukom na e-mail: klukacevic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani  kandidati/kinje  bit  će   pozvani  da  u  primjerenom  roku,  a  prije    donošenja rješenja  o  prijmu  u   državnu  službu,  dostave  uvjerenje  nadležnog suda da se protiv nje/ga  ne  vodi kazneni postupak,  uvjerenje o  zdravstvenoj  sposobnosti za obavljanje poslova radnog  mjesta  te izvornike  drugih  dokaza  o  ispunjenju  formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.

Prijave s  dokazima  o  ispunjavanju  uvjeta  podnose  se u  roku  od  8  dana  od objave javnog natječaja u Narodnim novinama,  neposredno ili poštom na adresu:
 
Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijska uprava međimurska,
Jakova Gotovca 7, Čakovec
s naznakom “za javni natječaj - vježbenici”
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/  Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovom natječaju.
 
Policijska uprava međimurska
 

PRILOG  JAVNOM NATJEČAJU za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijsku upravu međimursku

(opis poslova radnog mjesta i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, način testiranja, podaci o plaći)
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel za tehniku
- policijski tehničar za računalnu i eop tehniku -  vježbenik - 1 izvršitelja/ice
 
OPIS POSLOVA
Obavlja montaže i osnovna ispitivanja uređaja za računalne sustave i EOP opremu, brine o njihovoj ispravnosti, obavlja preventivna ispitivanja, obavlja jednostavnije popravke uređaja, sudjeluje kod polaganja kablova i instalacija te se brine o njihovoj ispravnosti, obavlja obuku korisnika.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07)
 2. Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)
 3. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22)
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel materijalno-financijskih poslova
- računovodstveni referent obračuna plaća -  vježbenik - 1 izvršitelja/ice
 
OPIS POSLOVA
Priprema podatke za knjiženje plaće za svakog djelatnika od rješenja o prijemu u službu i rješenja o plaći do unosa podataka o obustavama, šalje specifikacije o obustavljenim kreditima i uplaćenim plaćama, kompletira dokumentaciju o isplaćenom bolovanju na teret HZZO i Croatia osiguranja i popunjava potrebne obrasce za refundaciju istih, izdaje potvrde o plaći na zahtjev djelatnika, te upisuje podatke i ovjerava obrasce za kredite, popunjava obrasce za mirovinu (M4), dostavlja dokumentaciju kadrovskoj službi za provedbu prijave (M2), odlaže dokumentaciju, obavlja ostale poslove u djelokrugu rada unutar Odjela.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22)
 2. Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 33/23)
 3. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22)
 4. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike  (NN 56/22, 127/22, 58/23)
 
 
3. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel materijalno-financijskih poslova
- računovodstveni referent - knjigovođa materijalnog knjigovodstva-  vježbenik - 1 izvršitelja/ice
 
 
OPIS POSLOVA
Obavlja kalkulaciju primki i brine o ažurnosti istih, obavlja obračun utroška po ustrojstvenim jedinicama, izrađuje preglede o količinskom i vrijednosnom prometu pojedinih vrsta materijala, kao i druge ispise prema potrebama ostalih korisnika podataka, sastavlja inventurne liste i knjiži inventurne razlike te obavlja usklađenje s Glavnom knjigom II.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o proračunu (NN 144/21)
 2. Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22, 82/23)
 3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 16/19, 108/20)
 
Način testiranja:
 • pisana provjera propisa bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
 • razgovor s Komisijom (intervju) za kandidate koji zadovolje na pisanoj provjeri
 
 
PODACI O PLAĆI
Plaća radnih mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi  (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. - ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. - ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. - ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21., 13/22., 139/22. i 26/23) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 56/22, 127/22 i 58/23)
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina  https://www.nn.hr/
 
 
28. lipnja 2023. godine
 

 
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. Narodne novine br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/526 URBROJ: 514-08-01-02/02-23-14 od 18. svibnja 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijsku upravu međimursku
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
- stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove - 1 izvršitelj,
stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • područje: magistar prava
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni ispit II. razine
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO - FINANCIJSKIH POSLOVA
- računovodstveni referent - blagajnik - 1 izvršitelj,
stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni ispit I. razine
 
3. POLICIJSKA POSTAJA MURSKO SREDIŠĆE
- daktilograf u smjeni - 1 izvršitelj,
stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni ispit I. razine
 
4. POSTAJA PROMETNE POLICIJE ČAKOVEC
- daktilograf u smjeni - 1 izvršitelj,
stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni ispit I. razine
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) redni broj, točan naziv ustrojstvene jedinice i radnog mjesta za koje se prijavljuje.

Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. presliku diplome za radno mjesto br. 1, presliku svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta br. 2., 3. i 4. Osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.
 4. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (e-radna knjižica),
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje ili potvrda poslodavca, ugovor o radu ili rješenje na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao navedene poslove),
 6. preslik isprave o položenome državnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit),
 7. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će izvornik. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pozivamo sve kandidate/kinje koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 040/373-101 ili porukom na e-mail: klukacevic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec, s naznakom »Za javni natječaj«.
 
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.

Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.

Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak po ovom natječaju.
Policijska uprava međimurska

 

PRILOG  JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

(opisi poslova radnih mjesta i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje,
način testiranja, podaci o plaći)

 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove - 1 izvršitelj/ica
 
OPIS POSLOVA
Obavlja najsloženije poslove iz područja imovinsko-pravnih poslova; priprema detaljna očitovanja, izvješća te prijedloge za sporove u kojima sudjeluje MUP (radno-pravni, naknade štete, izvansudske nagodbe i dr.); prati donošenje pravnih propisa i njihovo provođenje; obavlja pripremne radnje i prikuplja podatke za rješavanje o predstavkama; vodi upravni postupak. Zastupa Ministarstvo pred nadležnim upravnim sudom RH te s tim u svezi poduzima sve pravne radnje vezano za pokrenute upravne sporove iz djelokruga Odjela.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 61/17, 70/19,    98/19 i 141/22)
 2. Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 i 114/22)
 3. Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18,  126/21, 114/22 i 156/22)
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO - FINANCIJSKIH POSLOVA
računovodstveni referent - blagajnik - 1 izvršitelj/ica
 
OPIS POSLOVA
Obavlja sve uplate i isplate na temelju naloga likvidatora; dnevno zaključuje blagajnu; sačinjava blagajničko izvješće; obračunava putne naloge, isplate raznih naknada i drugo; obvezno polaže gotovinu na žiro račun i vodi brigu o tome da se ne prekorači blagajnički maksimum; obavlja druge poslove unutar Odjela.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21),
 2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, 124/14, 115/15, 87/16,  3/18, 126/19, 108/20 i 144/21)
 3. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“, 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22)
 
3. POLICIJSKA POSTAJA MURSKO SREDIŠĆE
daktilograf u smjeni - 1 izvršitelj/ica
 
4. POSTAJA PROMETNE POLICIJE ČAKOVEC
daktilograf u smjeni - 1 izvršitelj/ica
 
OPIS POSLOVA
Obavlja prijepis materijala, piše po diktatu, priprema tablice s podacima, obrađuje informacije i podatke, temeljem analognog ili digitalnog audio zapisa stvara pisani dokument, radi u smjenama.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09, 110/21) ¸
 2. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj: 75/21),
 
Način testiranja:
 • pisana provjera propisa bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
 • razgovor s Komisijom (intervju) za kandidate koji zadovolje na pisanoj provjeri
 
 
PODACI O PLAĆI
Plaća radnih mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi  (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. - ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. - ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. - ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21., 13/22., 139/22. i 26/23) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 56/22, 127/22 i 58/23)
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina  https://www.nn.hr/


17. svibnja 2023. godine 
 
                                                                    
 
                                                                              
                                                                         REPUBLIKA HRVATSKA
                                                           MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
                                                              POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 78/17 i 89/19)  i odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-01/23-01/575 Urbroj: 514-08-01-02/05-23-02 od 26. travnja 2023. godine Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
 
 JAVNI NATJEČAJ
za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel za upravne poslove
- upravni referent -  vježbenik - 2 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
U svojstvu vježbenika u državnu službu primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi ili s radnim iskustvom u traženoj stručnoj spremi kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci.
Vježbenik primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto, s tim da najranije dva mjeseca prije isteka probnog rada može pristupiti polaganju državnog ispita.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio  testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/  i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
Na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/   objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.
U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/    
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis,
 2. presliku svjedodžbe za srednju stručnu spremu (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije)
 3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je vidljivo da osoba nema radnog iskustva u struci ili ima radno iskustvo kraće od vremena propisanog za vježbenički staž,
 4. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruje takva prava,
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na  javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Pozivamo sve kandidate/kinje koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 040/373-101 ili porukom na e-mail: klukacevic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani  kandidati/kinje  bit  će   pozvani  da  u  primjerenom  roku,  a  prije    donošenja rješenja  o  prijmu  u   državnu  službu,  dostave  uvjerenje  nadležnog suda da se protiv nje/ga  ne  vodi kazneni postupak,  uvjerenje o  zdravstvenoj  sposobnosti za obavljanje poslova radnog  mjesta  te izvornike  drugih  dokaza  o  ispunjenju  formalnih  uvjeta  iz javnog   natječaja,  uz  upozorenje  da  se   nedostavljanje   traženih   isprava    smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.


Prijave s  dokazima  o  ispunjavanju  uvjeta  podnose  se u  roku  od  8  dana  od objave javnog natječaja u Narodnim novinama,  neposredno ili poštom na adresu:
 
Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijska uprava međimurska,
Jakova Gotovca 7, Čakovec
s naznakom “za javni natječaj - vježbenici”
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/  Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovom natječaju.
 
Policijska uprava međimurskaPRILOG  JAVNOM NATJEČAJU za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku

 
(opis poslova radnog mjesta i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, način testiranja, podaci o plaći)
 
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
upravni referent - 2 izvršitelja/ica
 
OPIS POSLOVA
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi prijave i odjave prebivališta, prijave promjene adrese stanovanja, prijave boravišta, izdavanja osobnih iskaznica, izdavanja putnih isprava, odjave osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo, ažurira podatke u službenim evidencijama koje se povodom obavljanja navedenih poslova vode na informacijskom sustavu MUP-a, izdaje uvjerenja o podacima iz službenih evidencija. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja, potvrda o prijavljenom oružju, dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja, produljenja i zamjene vozačkih dozvola, registracije vozila; odjave vozila; promjene vlasnika vozila, tehničkog stanja vozila, provodi postupak izvršenja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom; izdaje nalog za utiskivanje broja šasije; izdaje izvozne i pokusne pločice, vodi evidencije vozača i vozačkih dozvola, registracije cestovnih vozila, izdanih izvoznih pločica i pokusnih i prenosivih pločica, evidentira zabrane otuđenja i ovrhe za vozila po nalogu suda i FINA-e, dostavlja podatke iz evidencije na traženje pravosudnih i prekršajnih tijela, te po članku 18. Ovršnog zakona; obavlja poslove vođenja dosjea vozila, ustrojava ih, obrađuje, nadopunjuje podacima o nastalim promjenama, arhivira dosjee te obavlja sve druge poslove vezane za vozila. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi statusa stranaca u odnosu na kretanje, boravak i rad stranaca te osoba pod međunarodnom zaštitom, produljenja viza te izdavanja isprava strancima. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi zahtjeva za stjecanje, prestanak i utvrđivanje hrvatskog državljanstva. Obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09, 110/21);
 2. Zakon o strancima (Narodne novine, br. 133/20, 114/22, 151/22);
 3. Zakon o prebivalištu (Narodne novine, br. 144/12, 158/13, 114/22)
 
 
 
Način testiranja:
 • pisana provjera propisa bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
 • razgovor s Komisijom (intervju) za kandidate koji zadovolje na pisanoj provjeri
 
 
PODACI O PLAĆI
Plaća radnih mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi  (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. - ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. - ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. - ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21., 13/22., 139/22. i 26/23) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 56/22 i 127/22)
 
Vježbenik za vrijeme trajanja vježbeničkog staža ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta sukladno članku 110. Zakona o državnim službenicima i namještenicima  (Narodne novine, broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavkom 1. Zakona o državnim službenicima
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina  https://www.nn.hr/
 


3. svibnja 2023. godine

                  
 
                                                                                                   

                                                                                             REPUBLIKA HRVATSKA
                                                                             MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
                                                                                 POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA


Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. Narodne novine br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/526 URBROJ: 514-08-01-02/02-23-03 od 18. travnja 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
- administrativni tajnik - 1 izvršitelj,
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit I. razine
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel za upravne poslove
- samostalni upravni referent - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II. razine
 
3. POLICIJSKA POSTAJA PRELOG
- viši upravni referent - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili biomedicina i zdravstvo ili interdisciplinarna područja znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II. razine
 
4. POLICIJSKA POSTAJA MURSKO SREDIŠĆE
- viši upravni referent - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili biomedicina i zdravstvo ili interdisciplinarna područja znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II. razine
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od tri (3) mjeseca.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) redni broj, točan naziv ustrojstvene jedinice i radnog mjesta za koje se prijavljuje.

Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
    Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe za radno mjesto br. 1, presliku diplome za radna mjesta br. 2, 3 i 4.)
 4. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji, iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje ili potvrda poslodavca, ugovor o radu ili rješenje na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao navedene poslove),
 6. presliku uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la,
 7. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava

 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Pozivamo sve kandidate/kinje koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 040/373-101 ili porukom na e-mail: klukacevic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec, s naznakom »Za javni natječaj«.
 
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili je povukao/la prijavu na javni natječaj više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«, istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak po ovom natječaju.
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.
 
Policijska uprava međimurska


PRILOG  JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
(opisi poslova radnih mjesta i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, način testiranja, podaci o plaći)
 
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
administrativni tajnik - 1 izvršitelj/ica
 
OPIS POSLOVA
Obavlja administrativno - tehničke poslove u ustrojstvenoj jedinici: zaprimanje i otpremanje pošte; primanje i prosljeđivanje podataka i informacija putem telekomunikacijskog sustava; primanje i upućivanje stranaka u ustrojstvenoj jedinici; vođenje urudžbenog zapisnika i drugih evidencija ustrojstvene jedinice; sređivanje i kompletiranje dokumenata i predmeta, te po okončanju dostavu istih u pismohranu; brine o optimalnim zalihama uredskog potrošnog pribora i materijala; obavlja i druge administrativno - tehničke poslove prema nalogu nadređenog rukovoditelja.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, br:  75/21)
 2. Pravilnik o uredskom poslovanju NN 135/15
 
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA , Odjel za upravne poslove
samostalni upravni referent - 1 izvršitelj/ica
 
OPIS POSLOVA
Rješava najsloženije predmete po propisima iz područja prijavništva i osobnih isprava, prometa i oružja, prati stanje i izučava pojave u okviru svog djelokruga rada, predlaže rješenja za brži, efikasniji i kvalitetniji rad, vodi upravni postupak te obavlja i druge stručne poslove koji mu se povjere.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09 i 110/21.)
 2. Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (Narodne novine 94/18, 42/20, 114/22)
 3. Zakon o strancima (“Narodne novine” br. 133/20, 114/22, 151/22)
 4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22) samo Glava IX. dio 4. Stjecanje prava na upravljanje vozilima i dio 5. Zdravstveni pregled vozača
 
 
3. POLICIJSKA POSTAJA PRELOG
viši upravni referent - 1 izvršitelj/ica
 
4. POLICIJSKA POSTAJA MURSKO SREDIŠĆE
viši upravni referent - 1 izvršitelj/ica
 
OPIS POSLOVA
Vodi upravni postupak u složenijim predmetima iz područja prebivališta i boravišta, osobnih iskaznica, putnih isprava, registracije vozila, vozačkih dozvola, nabave, registracije i oduzimanja oružja, hrvatskog državljanstva i statusnih pitanja stranaca. Obavlja poslove ažuriranja i ispravljanja netočnih podataka u zbirkama podataka iz navedenog područja, predlaže rješenja za brži, efikasniji i kvalitetniji rad te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09 i 110/21.)
 2. Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (Narodne novine 94/18, 42/20, 114/22)
 3. Zakon o strancima (“Narodne novine” br. 133/20, 114/22, 151/22)
 
 
Način testiranja:
 • pisana provjera propisa bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
 • razgovor s Komisijom (intervju) za kandidate koji zadovolje na pisanoj provjeri

 
 
PODACI O PLAĆI
Plaća radnih mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi  (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. - ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. - ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. - ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21., 13/22., 139/22. i 26/23) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 56/22 i 127/22)
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina  https://www.nn.hr/

 

 

 23. studenoga 2022. godine
                                                                                                                                                                                                                                  

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTRASTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Broj: 511-21-04/1-4082/1-2022
Čakovec, 17. studenoga 2022. godine  
 
 
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. Narodne novine br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/22-01/645 URBROJ: 514-08-01-02/02-22-04 od 15. studenoga 2022. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel za upravne poslove
- viši upravni referent - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II. razine
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel za upravne poslove
- upravni referent - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit I. razine
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od tri (3) mjeseca.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) redni broj, točan naziv ustrojstvene jedinice i radnog mjesta za koje se prijavljuje.
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome za radno mjesto br. 1., presliku svjedodžbe za radno mjesto br. 2.)
 4. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji, iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje ili potvrda poslodavca, ugovor o radu ili rješenje na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao navedene poslove),
 6. presliku uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la,
 7. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017, 84/2021), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14,39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pozivamo sve kandidate/kinje koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 040/373-101 ili porukom na e-mail: klukacevic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec, s naznakom »Za javni natječaj«.
 
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili je povukao/la prijavu na javni natječaj više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«, istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak po ovom natječaju.
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.
 
Policijska uprava međimurska


PRILOG  JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
(opisi poslova radnih mjesta i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, način testiranja podaci o plaći)
 

1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
VIŠI UPRAVNI REFERENT - 1 izvršitelj/ica
 
OPIS POSLOVA
Vodi upravni postupak u složenijim predmetima iz područja prebivališta i boravišta, određivanja MBG-a, osobnih iskaznica, putnih isprava, registracije vozila, vozačkih dozvola, nabave, registracije i oduzimanja oružja, hrvatskog državljanstva, reguliranja boravka i rada stranaca. Obavlja poslove ažuriranja i ispravljanja netočnih podataka u evidencijama iz navedenog područja, predlaže rješenja za brži, efikasniji i kvalitetniji rad te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09 i 110/21.)
 2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22) samo Glava IX. dio 4. Stjecanje prava na upravljanje vozilima i dio 5. Zdravstveni pregled vozača
 3. Zakon o strancima (“Narodne novine” br. 133/20)
 
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
UPRAVNI REFERENT - 1 izvršitelj/ica
 
OPIS POSLOVA
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi prijave i odjave prebivališta, prijave promjene adrese stanovanja, prijave boravišta i određivanja MBG-a, izdavanja osobnih iskaznica, izdavanja putnih isprava, odjave osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo, ažurira podatke u službenim evidencijama koje se povodom obavljanja navedenih poslova vode na informacijskom sustavu MUP-a, izdaje uvjerenja o podacima iz službenih evidencija. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja, potvrda o prijavljenom oružju, dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja, produljenja i zamjene vozačkih dozvola, registracije vozila; odjave vozila; promjene vlasnika vozila, tehničkog stanja vozila, provodi postupak izvršenja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom; izdaje nalog za utiskivanje broja šasije; izdaje izvozne i pokusne pločice, vodi evidencije vozača i vozačkih dozvola, registracije cestovnih vozila, izdanih izvoznih pločica i pokusnih i prenosivih pločica, evidentira zabrane otuđenja i ovrhe za vozila po nalogu suda i FINA-e, dostavlja podatke iz evidencije na traženje pravosudnih i prekršajnih tijela, te po članku 18. Ovršnog zakona; obavlja poslove vođenja dosjea vozila, ustrojava ih, obrađuje, nadopunjuje podacima o nastalim promjenama, arhivira dosjee te obavlja sve druge poslove vezane za vozila. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi statusa stranaca u odnosu na kretanje, boravak i rad stranaca te osoba pod međunarodnom zaštitom, produljenja viza te izdavanja isprava strancima. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi zahtjeva za stjecanje, prestanak i utvrđivanje hrvatskog državljanstva. Obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje
 1. Zakon o prebivalištu (Narodne novine, br. 144/12, 158/13 i 114/22)
 2. Zakon o strancima (Narodne novine, br. 130/20); 
 3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22) samo Glava IX. dio 4. Stjecanje prava na upravljanje vozilima i dio 5. Zdravstveni pregled vozača
 
Način testiranja:
 • pisana provjera propisa bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
 • razgovor s Komisijom (intervju) za kandidate koji zadovolje na pisanoj provjeri
 
PLAĆA RADNIH MJESTA
Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/01, 38/01 - ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 - ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 - ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/19, 63/21 i 13/22).
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina  https://www.nn.hr/