Oglasi na određeno vrijeme

                   
 
 
6. prosinca 2023. godine
     

 
 
                                                                 
 
Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13,01/15, 138/15, 61/17, 98/19 i 141/22), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/992 URBROJ: 514-08-01-02/05-23-02 od 25. listopada 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
 
                                                                    OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, zbog privremeno povećanog opsega posla, a najduže godinu dana
 
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
- administrativni referent - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit I. razine
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva (2) mjeseca.
Na  oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i redni broj,  naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi - presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
 3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (e-radna knjižica)
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine (uvjerenje ili potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove),
 5. presliku isprave o položenome državnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit)
 6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec, s naznakom: „Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi za zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14,39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Pozivamo sve kandidate/kinje koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na oglas i da se, nakon podnošenja prijave na oglas, telefonski obrate na broj: 040/373-101 ili porukom na e-mail: klukacevic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Smatra se da kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
 
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
 
Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje zvanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Opisi poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju oglasom, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«, istovremeno s objavom oglasa.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora biti će objavljeni najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje i razgovor, na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak po ovom oglasu.
 
 
Policijska uprava međimurska
 
PRILOG  OGLASU
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
(opis poslova radnih mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, način testiranja, podaci o plaći)
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
- administrativni referent- 1 izvršitelj/ica
 
OPIS POSLOVA
Zaprima pismena, upisuje u propisane upisnike i zapisnike, vodi uredske evidencije, odgovarajuće informatičke baze podataka, registre, rokovnik, zadužuje i razvodi pismena, dostavlja predmete u rad, otprema poštu, obavlja poslove sređivanja i otpreme dokumenata i predmeta u pismohranu, čuva predmete prema stupnjevima tajnosti, obavlja poslove prijepisa te druge administrativno - tehničke poslove prema nalogu nadređenog službenika.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br.: 75/21)
 2. Pravilnik o uredskom poslovanju (Narodne novine br.: 135/15)
 
 
 
Način testiranja:
 • pisana provjera propisa bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
 • razgovor s Komisijom (intervju) za kandidate koji zadovolje na pisanoj provjeri
 
 
 
PLAĆA RADNIH MJESTA
Plaća radnih mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi  (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. - ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. - ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. - ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21., 13/22., 139/22., 26/23. i 87/23.) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 56/22, 127/22, 128/23)
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina  https://www.nn.hr/
 
 


 3. svibnja 2023. godine
 

 
 
                                                                         

                                                                REPUBLIKA HRVATSKA
                                                   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
                                                    POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
 
Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/526 URBROJ: 514-08-01-02/02-23-03 od 18. travnja 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
 
OGLAS
za prijam namještenika na određeno vrijeme
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel materijalno-financijskih poslova, mjesto rada Čakovec
pomoćni djelatnik u kuhinji - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana
Stručni uvjeti:
- osnovna škola ili niža stručna sprema
 
Osim navedenih uvjeta, kandidat/kinja moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Namještenik se prima u državnu službu na određeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca.
U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu kandidati/tkinje su dužni/e priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
 • dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14,39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Pozivamo sve kandidate/kinje koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na oglas i da se, nakon podnošenja prijave na oglas, telefonski obrate na broj: 040/373-101 ili porukom na e-mail: klukacevic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Postupak oglasa provodi Komisija koju imenuje koju imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije prijave su pravodobne i potpune, te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju).
Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, bit će poslana elektroničkim putem ili na kućnu adresu.
 
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ najkasnije pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).
Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas, te se neće smatrati kandidatom.
Podaci o plaći i opis poslova radnog mjesta, objavit će se na web-stranici Policijske up­ra­ve međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ istovremeno s objavom oglasa.
 
Izabrani kandidat/kinja biti će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje bit će obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/, a dostava svim kandidatima/kinjama se smatra izvršenom istekom osmog dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama na adresu:
 Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Čakovec, Jakova Gotovca 7, s naznakom: »Oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme«.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidat/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka oglasa će se obustaviti.
 
                                                                                   Policijska uprava međimurska

PRILOG OGLASU

za prijam namještenika na određeno vrijeme
(opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći)
 
 
 
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
pomoćni djelatnik u kuhinji - 1 izvršitelj/ica
 
 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
 
Pomaže kuharu u pripremi hrane; čisti prostor i uređaje u kuhinji; obavlja i sve druge poslove po nalogu rukovoditelja.
 
 
podaci o plaći
 
Plaća radnih mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi  (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. - ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. - ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. - ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21., 13/22., 139/22. i 26/23) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 56/22 i 127/22)
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina  https://www.nn.hr/
 
 

3. svibnja 2023. godine
 

 
 
                                                                         

                                                                 REPUBLIKA HRVATSKA
                                                  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
                                                     POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA

Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13,01/15, 138/15, 61/17, 98/19 i 141/22), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/526 URBROJ: 514-08-01-02/02-23-03 od 18. travnja 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
 
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
 
i to na radna mjesta:
 
 
1. POSTAJA PROMETNE POLICIJE ČAKOVEC
- administrativni referent za evidencije - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit I. razine
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO - FINANCIJSKIH POSLOVA
- računovodstveni referent - knjigovođa osnovnih sredstava i sitnog inventara- 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana
Stručni uvjeti:
-           srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
-           najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-           položen državni ispit I. razine
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva (2) mjeseca.
Na  oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i redni broj,  naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
 • dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja)
 • za cijelo razdoblje koje je kao stručni uvjet navedeno u oglasu, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje / potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je podnositelj/ica  obavljao navedene poslove)
 • presliku isprave o položenome državnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit)
 • dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec, s naznakom: „Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi za zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14,39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Pozivamo sve kandidate/kinje koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na oglas i da se, nakon podnošenja prijave na oglas, telefonski obrate na broj: 040/373-101 ili porukom na e-mail: klukacevic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).
 
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
 
Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje zvanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Smatra se da kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
 
Opisi poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju oglasom, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«, istovremeno s objavom oglasa.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora biti će objavljeni najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje i razgovor, na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak po ovom oglasu.
 
 
 
Policijska uprava međimurska

PRILOG  OGLASU

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
(opis poslova radnih mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, način testiranja, podaci o plaći)
 
 
1. POSTAJA PROMETNE POLICIJE ČAKOVEC
administrativni referent za evidencije 1 izvršitelj/ica
 
OPIS POSLOVA
Vodi urudžbeni zapisnik i druge evidencije u okviru ustrojstvene jedinice; unosi podatke u sustav AOP, vodi evidenciju Registra službenih poslova i Centralnog obračuna plaća, obavlja poslove zapisničara i prijepisa spisa predmeta, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br.  75/21)
 2. Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ br.  79/07, 86/12)
 3. Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslovaMUP („Narodne novine“ br.  107/12)
 4. Prekršajni zakon  („Narodne novine“ br.  107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22)
 
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIM POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
računovodstveni referent - knjigovođa osnovnih sredstava i sitnog inventara- 1 izvršitelj/ica
 
OPIS POSLOVA
Prati i evidentira sve poslovne promjene koje se odnose na osnovna sredstva i sitan inventar u upotrebi od momenta nabave do momenta otpisa ili otuđenja, radi analitičku evidenciju osnovnih sredstava i sitnog inventara po popisnim mjestima ustrojstvenih jedinica, utvrđuje stopu amortizacije, obavlja obračun amortizacije i revalorizacije, a prema zakonski važećim stopama, izrađuje inventurne liste, utvrđuje inventurne razlike, provodi otpis i dr., a temeljem vjerodostojne dokumentacije vrši usklađenja osnovnih sredstava i sitnog inventara s Glavnom knjigom II, prema aplikativnim rješenjima radi potrebne izliste za korisnike, obavlja druge poslove unutar Odjela.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21),
 2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, 124/14, 115/15, 87/16,  3/18, 126/19, 108/20)
 3. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“, 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22)
 
 
Način testiranja:
 • pisana provjera propisa bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
 • razgovor s Komisijom (intervju) za kandidate koji zadovolje na pisanoj provjeri
 
 
 
PLAĆA RADNIH MJESTA
Plaća radnih mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi  (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. - ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. - ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. - ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21., 13/22., 139/22. i 26/23) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 56/22 i 127/22)
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina  https://www.nn.hr/
 
 
 
Čakovec, 10. svibnja 2022. godine  
 
 
Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13,01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
 
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
 
i to na radna mjesta:
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
VIŠI UPRAVNI REFERENT - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutne službenice.
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • područje društvenih, tehničkih ili humanističkih znanosti
 • položen državni stručni ispit
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
UPRAVNI REFERENT - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutne službenice.
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • gimnazija ili srednja strukovna škola
 • položen državni stručni ispit
 
3. POLICIJSKA POSTAJA PRELOG
UPRAVNI REFERENT - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutne službenice.
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • gimnazija ili srednja strukovna škola
 • položen državni stručni ispit
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva (2) mjeseca.
Na  oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i redni broj,  naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje.
 
Kandidati/kinje koji se prijavljuju na više radnih mjesta, podnose za svako radno mjesto zasebnu prijavu sa svom traženom dokumentacijom.
 
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • presliku diplome za radno mjesto pod rednim brojem 1., odnosno presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3.
 • elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
 • presliku isprave o položenome državnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit)
 • dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec, s naznakom: „Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi za zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14,39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).
 
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
 
Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje zvanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Smatra se da kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
 
Opisi poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju oglasom, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«, istovremeno s objavom oglasa.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora biti će objavljeni najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje i razgovor, na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak po ovom natječaju.
 
 
 
Policijska uprava međimurska

 
PRILOG  OGLASU ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
(opisi poslova radnih mjesta i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, način testiranja podaci o plaći)
 
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
VIŠI UPRAVNI REFERENT - 1 izvršitelj/ica
 
OPIS POSLOVA
Vodi upravni postupak u složenijim predmetima iz područja prebivališta i boravišta, određivanja MBG-a, osobnih iskaznica, putnih isprava, registracije vozila, vozačkih dozvola, nabave, registracije i oduzimanja oružja, hrvatskog državljanstva, reguliranja boravka i rada stranaca. Obavlja poslove ažuriranja i ispravljanja netočnih podataka u evidencijama iz navedenog područja, predlaže rješenja za brži, efikasniji i kvalitetniji rad te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09 i 110/21.)
 2. Zakon o prebivalištu (“Narodne novine” br. 144/12 i 158/13)
 3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) samo Glava IX. dio 4. Stjecanje prava na upravljanje vozilima i dio 5. Zdravstveni pregled vozača
 4. Zakon o strancima (“Narodne novine” br. 133/20)
 
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
UPRAVNI REFERENT - 1 izvršitelj/ica
 
3. POLICIJSKA POSTAJA PRELOG
UPRAVNI REFERENT - 1 izvršitelj/ica
 
OPIS POSLOVA
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi prijave i odjave prebivališta, prijave promjene adrese stanovanja, prijave boravišta i određivanja MBG-a, izdavanja osobnih iskaznica, izdavanja putnih isprava, odjave osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo, ažurira podatke u službenim evidencijama koje se povodom obavljanja navedenih poslova vode na informacijskom sustavu MUP-a, izdaje uvjerenja o podacima iz službenih evidencija. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja, potvrda o prijavljenom oružju, dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja, produljenja i zamjene vozačkih dozvola, registracije vozila; odjave vozila; promjene vlasnika vozila, tehničkog stanja vozila, provodi postupak izvršenja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom; izdaje nalog za utiskivanje broja šasije; izdaje izvozne i pokusne pločice, vodi evidencije vozača i vozačkih dozvola, registracije cestovnih vozila, izdanih izvoznih pločica i pokusnih i prenosivih pločica, evidentira zabrane otuđenja i ovrhe za vozila po nalogu suda i FINA-e, dostavlja podatke iz evidencije na traženje pravosudnih i prekršajnih tijela, te po članku 18. Ovršnog zakona; obavlja poslove vođenja dosjea vozila, ustrojava ih, obrađuje, nadopunjuje podacima o nastalim promjenama, arhivira dosjee te obavlja sve druge poslove vezane za vozila. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi statusa stranaca u odnosu na kretanje, boravak i rad stranaca te osoba pod međunarodnom zaštitom, produljenja viza te izdavanja isprava strancima. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi zahtjeva za stjecanje, prestanak i utvrđivanje hrvatskog državljanstva. Obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje
 1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09);
 2. Zakon o strancima (Narodne novine, br. 130/20); 
 3. Zakon o prebivalištu (Narodne novine, br. 144/12. i 158/13) i
 
 
Način testiranja:
 • pisana provjera propisa bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
 • razgovor s Komisijom (intervju) za kandidate koji zadovolje na pisanoj provjeri
 
 
PLAĆA RADNIH MJESTA
Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/01, 38/01 - ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 - ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 - ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/19, 63/21 i 13/22) i Odlukom o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br. 16/22).
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina  https://www.nn.hr/