Oglasi na određeno vrijeme

                                                                           
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA

Broj: 511-21-01-1078-21
Čakovec, 25.03.2021. godine     
 
Sukladno članku 61. stavku 11 Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13,  138/15 i 61/17) , te po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave kl:112-02/20-01/359, urbroj:514-u-03-01-02/1-20-5 od 19.1.2020. i suglasnosti Ministarstva financija kl:400-06/20-01/177, urbroj:513-05-01-21-31 od 27.01.2021. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
OGLAS
   za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
 
Služba zajedničkih i upravnih poslova,
Odjel za upravne poslove
 
1. upravni referent  – 1 izvršitelj
- zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana
 
Stručni uvjeti:
-  srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola     
-  najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,      
-  položen državni stručni ispit.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56 Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na oglas  navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave međimurske www.medjimurska-policija.gov.hr.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti:
  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  3. presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
  4. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji , iz kojih je  razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
  5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
  6. presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položeni državni stručni ispit).
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će  izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr, neposredno ili poštom na adresu:  
Ministarstvo unutarnjih poslova
Policijska uprava međimurska
40000 Čakovec, Jakova Gotovca 7
s naznakom „Za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme„
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenom na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom na e adresu koju je navela na prijavi na natječaj.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14,39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija)  imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje popis kandidata/tkinja prijavljenih na oglas koji ispunjavanju formalne uvjete iz oglasa, čije prijave su pravodobne i potpune, te kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio) i razgovora s Komisijom (intervju)
 
Kandidat/kinja koja nije pristupio/la na testiranje više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Policijske uprave međimurske www.medjimurska-policija.gov.hr najmanje pet dana prije održavanje testiranja.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objaviti će se na web stranici Policijske uprave međimurske www.medjimurska-policija.gov.hr. istovremeno s objavom oglasa.
 
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr i web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske www.medjimurska-policija.gov.hr.
 
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom oglasu.
 
 
POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
 
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE
 
Ivan Sokač
PRILOG  OGLASU
 
Objava opisa poslova radnog mjesta za koje će se vršiti testiranje, pravni izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaća radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017)

OPISI POSLOVA RADNIH MJESTA IZ JAVNOG NATJEČAJA, PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
 
1. Odjel za upravne poslove - upravni referent
 
 
Opis poslova: Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi prijave i odjave prebivališta, prijave promjene adrese stanovanja, prijave boravišta i određivanja MBG-a, izdavanja osobnih iskaznica, izdavanja putnih isprava, odjave osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo, ažurira podatke u službenim evidencijama koje se povodom obavljanja navedenih poslova vode na informacijskom sustavu MUP-a, izdaje uvjerenja o podacima iz službenih evidencija. 
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih  listova za držanje, držanje i nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja, potvrda o prijavljenom oružju, dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem;
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja, produljenja i zamjene vozačkih dozvola, registracije vozila;  odjave vozila; promjene vlasnika vozila, tehničkog stanja vozila, provodi postupak izvršenja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom; izdaje nalog za utiskivanje broja šasije; izdaje izvozne i pokusne pločice, vodi evidencije vozača i vozačkih dozvola, registracije cestovnih vozila, izdanih izvoznih pločica i pokusnih i prenosivih pločica, evidentira zabrane otuđenja i ovrhe za vozila po nalogu suda i FINA-e, dostavlja podatke iz evidencije na traženje pravosudnih i prekršajnih tijela, te po članku 18. Ovršnog zakona; obavlja poslove vođenja dosjea vozila, ustrojava ih, obrađuje, nadopunjuje podacima o nastalim promjenama, arhivira dosjee te obavlja sve druge poslove vezane za vozila.
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi odobrenja za privremeni boravak, odobrenja stalnog boravka, izdavanja radne odnosno poslovne dozvole, izdavanja putnih isprava za strance, izdavanja osobnih iskaznica za stranca, produženja putne vize, prijave i odjava boravišta i prebivališta, odnosno prijava promjene adrese stranaca, izdaje potvrde o izvršenim prijavama i o prijavi rada bez radne odnosno poslovne dozvole.
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi zahtjeva za stjecanje, prestanak i utvrđivanje  hrvatskog državljanstva.
Obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
  • Zakon o prebivalištu (Narodne novine, br: 144/12, 158/13),
  • Zakon o strancima (Narodne novine, br: 133/20),
  • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,108/17,70/19 i 42/20)
 
 
PLAĆA RADNIH MJESTA
Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/2015) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br. 40/2009).
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr
 
 
TESTIRANJE KANDIDATA
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.