Oglasi na određeno vrijeme

 

17. svibnja 2024. godine
 
 
 
Sukladno članku 165. stavku 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 155/23), a u svezi točke 4. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske  (Narodne novine broj: 35/22 i 37/23), te suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: 001-01/24-01/883 URBROJ: 511-01-156-24-1 od 22. travnja 2024. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
  
                                                                             OGLAS
                                           za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
                                                       radi zamjene odsutne službenice
      
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
- viši referent - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene odsutne službenice
Stručni uvjeti:
 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine - područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili biomedicina i zdravstvo ili interdisciplinarna područja znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni ispit II. razine
 
Osim navedenih uvjeta, kandidat/kinja mora ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani člankom 52. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva (2) mjeseca.
Na  oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 99. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj,  naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi - presliku diplome (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije)
 3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (e-radna knjižica)
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine (uvjerenje ili potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove),
 5. presliku isprave o položenome državnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen državni ispit)
 6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec, s naznakom: „Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi za zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14,39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Pozivamo sve kandidate/kinje koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na oglas i da se, nakon podnošenja prijave na oglas, telefonski obrate na broj: 040/373-101 ili porukom na e-mail: klukacevic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Postupak po oglasu provodi Komisija za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Smatra se da kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
 
Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje zvanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Opisi poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju oglasom, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«, istovremeno s objavom oglasa.
 
Na web stranici Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanje testiranja i razgovora najmanje pet dana prije održavanja testiranja
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak po ovom oglasu.
 
 
 
Policijska uprava međimurska

 
 
                                                           PRILOG 
                    Oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
                                    radi zamjene odsutne službenice
 
(opis poslova radnog mjesta i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, način testiranja, podaci o plaći)
 
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE - viši referent - 1 izvršitelj
 
OPIS POSLOVA
Vodi upravni postupak u složenijim predmetima iz područja prebivališta i boravišta, osobnih iskaznica, putnih isprava, registracije vozila, vozačkih dozvola, nabave, registracije i oduzimanja oružja, hrvatskog državljanstva i statusnih pitanja stranaca. Obavlja poslove ažuriranja i ispravljanja netočnih podataka u zbirkama podataka iz navedenog područja, predlaže rješenja za brži, efikasniji i kvalitetniji rad te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09 i 110/21)
 2. Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (Narodne novine 94/18, 42/20, 114/22)
 3. Zakon o strancima (“Narodne novine” br. 133/20, 114/22, 151/22)
 
 
Način testiranja:
 • pisana provjera propisa bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
 • razgovor s Komisijom (intervju) za kandidate koji zadovolje na pisanoj provjeri
 
 
PODACI O PLAĆI
Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (Narodne novine, br. 22/2024) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 56/2022,127/2022 - Dodatak I., 58/2023 - Dodatak II., 128/2023 - Dodatak III. i 29/2024 - Izmjene i dopune).
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina  https://www.nn.hr/
 
 
 
 
 28. ožujka 2024. godine

Sukladno članku 165. stavku 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 155/23), a u svezi točke 4. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske  (Narodne novine broj: 35/22 i 37/23), te suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: 001-01/24-01/636 URBROJ: 511-01-156-24-1 od 11. ožujka 2024. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
 
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
radi zamjene odsutnih službenica
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
- viši referent - 1 izvršitelj/ica, na nepuno radno vrijeme u trajanju 4 sata dnevno, radi zamjene odsutne službenice.

Stručni uvjeti:
 • diplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri go,dine - područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili biomedicina i zdravstvo ili interdisciplinarna područja znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • državni ispit II. razine.
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
- referent - 1 izvršitelj/ica, na puno radno vrijeme, radi zamjene odsutne službenice
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- državni ispit I. razine.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani člankom 52. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva (2) mjeseca.
Na  oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 99. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj,  naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi - presliku diplome za radno mjesto pod brojem 1., presliku svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi  za radno mjesto pod brojem 2. (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije)
 3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (e-radna knjižica)
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine (uvjerenje ili potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove),
 5. presliku isprave o položenome državnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen državni ispit)
 6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec, s naznakom: „Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi za zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14,39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Pozivamo sve kandidate/kinje koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na oglas i da se, nakon podnošenja prijave na oglas, telefonski obrate na broj: 040/373-101 ili porukom na e-mail: klukacevic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Postupak po oglasu provodi Komisija za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Smatra se da kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
 
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
 
Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje zvanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Opisi poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju oglasom, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«, istovremeno s objavom oglasa.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora biti će objavljeni najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje i razgovor, na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.

Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak po ovom oglasu.
 
Policijska uprava međimurska
 
 
                                                   PRILOG 

               Oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
                                radi zamjene odsutnih službenica
 
(opisi poslova radnih mjesta i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, način testiranja, podaci o plaći)
 
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE - viši referent - 1 izvršitelj
 
OPIS POSLOVA
Vodi upravni postupak u složenijim predmetima iz područja prebivališta i boravišta, osobnih iskaznica, putnih isprava, registracije vozila, vozačkih dozvola, nabave, registracije i oduzimanja oružja, hrvatskog državljanstva i statusnih pitanja stranaca. Obavlja poslove ažuriranja i ispravljanja netočnih podataka u zbirkama podataka iz navedenog područja, predlaže rješenja za brži, efikasniji i kvalitetniji rad te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09 i 110/21)
 2. Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (Narodne novine 94/18, 42/20, 114/22)
 3. Zakon o strancima (“Narodne novine” br. 133/20, 114/22, 151/22)
 
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE - referent - 1 izvršitelj
 
OPIS POSLOVA
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi prijave i odjave prebivališta, prijave promjene adrese stanovanja, prijave boravišta, izdavanja osobnih iskaznica, izdavanja putnih isprava, odjave osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo, ažurira podatke u službenim evidencijama koje se povodom obavljanja navedenih poslova vode na informacijskom sustavu MUP-a, izdaje uvjerenja o podacima iz službenih evidencija. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja, potvrda o prijavljenom oružju, dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja, produljenja i zamjene vozačkih dozvola, registracije vozila; odjave vozila; promjene vlasnika vozila, tehničkog stanja vozila, provodi postupak izvršenja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom; izdaje nalog za utiskivanje broja šasije; izdaje izvozne i pokusne pločice, vodi evidencije vozača i vozačkih dozvola, registracije cestovnih vozila, izdanih izvoznih pločica i pokusnih i prenosivih pločica, evidentira zabrane otuđenja i ovrhe za vozila po nalogu suda i FINA-e, dostavlja podatke iz evidencije na traženje pravosudnih i prekršajnih tijela, te po članku 18. Ovršnog zakona; obavlja poslove vođenja dosjea vozila, ustrojava ih, obrađuje, nadopunjuje podacima o nastalim promjenama, arhivira dosjee te obavlja sve druge poslove vezane za vozila. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi statusa stranaca u odnosu na kretanje, boravak i rad stranaca te osoba pod međunarodnom zaštitom, produljenja viza te izdavanja isprava strancima. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi zahtjeva za stjecanje, prestanak i utvrđivanje hrvatskog državljanstva. Obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br:  47/09, 110/21)
 2. Zakon o strancima (Narodne novine, br:  133/20, 114/22, 151/22)
 3. Zakon o prebivalištu (Narodne novine, br:   144/12, 158/13, 114/22)
 
 
 
Način testiranja:
 • pisana provjera propisa bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
 • razgovor s Komisijom (intervju) za kandidate koji zadovolje na pisanoj provjeri
 
 
PODACI O PLAĆI
Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (Narodne novine, br. 22/2024) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 56/2022,127/2022 - Dodatak I., 58/2023 - Dodatak II., 128/2023 - Dodatak III. i 29/2024 - Izmjene i dopune).
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina  https://www.nn.hr/
 
 
 
 

 
6. prosinca 2023. godine
     

 
 
 
Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13,01/15, 138/15, 61/17, 98/19 i 141/22), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/992 URBROJ: 514-08-01-02/05-23-02 od 25. listopada 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
 
   OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, zbog privremeno povećanog opsega posla, a najduže godinu dana
 
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
- administrativni referent - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit I. razine
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva (2) mjeseca.
Na  oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i redni broj,  naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi - presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
 3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (e-radna knjižica)
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine (uvjerenje ili potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove),
 5. presliku isprave o položenome državnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit)
 6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec, s naznakom: „Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi za zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14,39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Pozivamo sve kandidate/kinje koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na oglas i da se, nakon podnošenja prijave na oglas, telefonski obrate na broj: 040/373-101 ili porukom na e-mail: klukacevic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Smatra se da kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
 
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
 
Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje zvanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Opisi poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju oglasom, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«, istovremeno s objavom oglasa.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora biti će objavljeni najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje i razgovor, na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ u rubrici »Istaknute teme«, »Zapošljavanje«.
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak po ovom oglasu.
 
 
Policijska uprava međimurska
 
PRILOG  OGLASU
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
(opis poslova radnih mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, način testiranja, podaci o plaći)
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
- administrativni referent- 1 izvršitelj/ica
 
OPIS POSLOVA
Zaprima pismena, upisuje u propisane upisnike i zapisnike, vodi uredske evidencije, odgovarajuće informatičke baze podataka, registre, rokovnik, zadužuje i razvodi pismena, dostavlja predmete u rad, otprema poštu, obavlja poslove sređivanja i otpreme dokumenata i predmeta u pismohranu, čuva predmete prema stupnjevima tajnosti, obavlja poslove prijepisa te druge administrativno - tehničke poslove prema nalogu nadređenog službenika.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br.: 75/21)
 2. Pravilnik o uredskom poslovanju (Narodne novine br.: 135/15)
 
 
 
Način testiranja:
 • pisana provjera propisa bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
 • razgovor s Komisijom (intervju) za kandidate koji zadovolje na pisanoj provjeri
 
 
 
PLAĆA RADNIH MJESTA
Plaća radnih mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi  (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. - ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. - ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. - ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21., 13/22., 139/22., 26/23. i 87/23.) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 56/22, 127/22, 128/23)
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina  https://www.nn.hr/