Oglasi na neodređeno vrijeme

 
 
2. ožujak, 2022. godine


                      
             REPUBLIKA HRVATSKA                    
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA                             
   POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA

broj: 511-21-04/1-288/1-2022
Čakovec, 24. veljače 2022. godine      
 
Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), a po prethodno pribavljenom odobrenju Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-02/21-01/945, URBROJ: 514-08-01-02/01-21-02 od 11.11.2021. godine i Ministarstva financija KLASA: 100-01/21-01/163, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 07.12.2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska objavljuje
 
OGLAS
za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
Odjel materijalno-financijskih poslova, mjesto rada Čakovec
skladištar– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– srednja strukovna škola
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
Odjel materijalno-financijskih poslova, mjesto rada Čakovec
spremačica – 2 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
– osnovna škola ili niža stručna sprema
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe obaju spolova.
Namještenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.
U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu kandidati/tkinje su dužni/e priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– za radno mjesto pod rednim brojem 1. presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, a za radno mjesto pod rednim brojem 2. presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
– dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 98/13, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Postupak oglasa provodi Komisija koju imenuje koju imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije prijave su pravodobne i potpune, te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju).
Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, bit će poslana elektroničkim putem ili na kućnu adresu.
 
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ najkasnije pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).
Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas, te se neće smatrati kandidatom.
Podaci o plaći i opis poslova radnog mjesta, objavit će se na web-stranici Policijske up­ra­ve međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/ istovremeno s objavom oglasa.
 
Izabrani kandidati/kinje pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje bit će obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/, a dostava svim kandidatima/kinjama se smatra izvršenom istekom osmog dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Čakovec, Jakova Gotovca 7, s naznakom: »Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme«.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidat/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka oglasa će se obustaviti.
 
                                                                                   Policijska uprava međimurska
 


PRILOG OGLASU
za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku
 
 
 
OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA
 
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel materijalno-financijskih poslova, mjesto rada Čakovec
skladištar– 1 izvršitelj/ica
 
Vodi brigu o pravilnom smještaju, ispravnosti i čuvanju svih roba smještenih u skladištu; vodi skladišnu evidenciju; preuzima i izdaje robu; ispisuje skladišnu dokumentaciju; brine o pravilnom rukovanju i pakiranju kod transporta.
 
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel materijalno-financijskih poslova, mjesto rada Čakovec
spremačica – 2 izvršitelja/ice
 
Čisti i sprema radne prostore i vanjske površine; pere stakla; skida i postavlja zavjese.
 
 
PODACI O PLAĆI
 
Plaća radnih mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/19, 63/21 I 138/21) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br. 40/09).