Poziv na testiranje

 

11. srpnja 2023. godine


Komisija za provedbu natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, objavljenog dana 28.06.2023. godine u „Narodnim novinama” broj 69/2023, web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave međimurske, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljuje

                       POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu međimursku, objavljenog 28.06.2023. godine u „Narodnim novinama” broj 69/2023, web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave međimurske, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radna mjesta:


 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale
– stručni savjetnik za imovinskopravne poslove – 1 izvršitelj.
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA,
Odjel materijalno-financijskih poslova
– računovodstveni referent – blagajnik – 1 izvršitelj.
 
3. POLICIJSKA POSTAJA MURSKO SREDIŠĆE
– daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj.
 
4. POSTAJA PROMETNE POLICIJE ČAKOVEC
– daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj.
 
 
koje će se održati dana 17.07. 2023. godine (ponedjeljak) u prostorijama Policijske uprave međimurske u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, za:
 
 
 • radno mjesto pod rednim brojem 1., 3. i 4.  u 08,00 sati
 
 • radno mjesto pod rednim brojem 2. u 09,00 sati
 
 
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz javnog natječaja, o tome, kao i terminu  testiranja, biti će obaviješteni i osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave međimurske istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli adresu elektroničke pošte, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon  040/373-111.
 
 

PRAVILA TESTIRANJA
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem ili nisu predali potpunu dokumentaciju, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti  koncentraciju kandidata/kinja;
 
NAPOMENA:
Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
Na razgovor će se pozvati kandidati/kinje koji su ostvarili/le ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za pojedino radno mjesto.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju. Također, svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
            Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
            Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
             O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 
 
                                                                                      Komisija za provedbu natječaja
 

23. svibnja 2023. godine

Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, objavljenog dana 03. svibnja 2023. godine, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave međimurske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  objavljen je oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, objavljuje: 
 
                                          POZIV NA TESTIRANJE
                                         KANDIDATIMA/KINJAMA

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, objavljenog dana 03. svibnja 2023. godine, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave međimurske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  za radna mjesta:


 
 
1. POSTAJA PROMETNE POLICIJE ČAKOVEC
- administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO - FINANCIJSKIH POSLOVA
- računovodstveni referent - knjigovođa osnovnih sredstava i sitnog inventara– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana
 
 
koje će se održati dana 31.05. 2023. godine (srijeda) u prostorijama sportske dvorane Policijske uprave međimurske u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, za:
 
 • radno mjesto pod rednim brojem 1.  u 09,00 sati
 
 • radno mjesto pod rednim brojem 2. u 10,00 sati
 
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima oglasa, o tome, kao i terminu  testiranja, biti će obaviješteni i osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave međimurske istovremeno s objavom oglasa.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na oglas. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli adresu elektroničke pošte, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon  040/373-111.
 
 

PRAVILA TESTIRANJA
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom ili nisu predali potpunu dokumentaciju, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti  koncentraciju kandidata/kinja;
 
NAPOMENA:
Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
Na razgovor će se pozvati kandidati/kinje koji su ostvarili/le ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za radno mjesto.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju. Također, svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
            Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
            Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
             O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 
 
                                                                                      Komisija za provedbu oglasa
 

23. svibnja 2023. godine

Komisija za provedbu natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, objavljenog dana 03.05.2023. godine u „Narodnim novinama” broj 47/2023, web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave međimurske, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljuje

                                                 POZIV NA TESTIRANJE
                                                KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu međimursku, objavljenog 03.05.2023. godine u „Narodnim novinama” broj 47/2023, web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave međimurske, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radna mjesta:


 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
- administrativni tajnik – 1 izvršitelj,
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel za upravne poslove
- samostalni upravni referent – 1 izvršitelj
 
3. POLICIJSKA POSTAJA PRELOG
- viši upravni referent – 1 izvršitelj
 
4. POLICIJSKA POSTAJA MURSKO SREDIŠĆE
- viši upravni referent – 1 izvršitelj
 
 
 
koje će se održati dana 31.05. 2023. godine (srijeda) u prostorijama sportske dvorane Policijske uprave međimurske u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, za:
 
 • radna mjesta pod rednim brojem 1. i  2.  u 08,00 sati
 
 • radno mjesto pod rednim brojem 3.  u 09,00 sati
 
 • radno mjesto pod rednim brojem 4. u 10,00 sati
 
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz javnog natječaja, o tome, kao i terminu  testiranja, biti će obaviješteni i osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave međimurske istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli adresu elektroničke pošte, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon  040/373-111.
 
 

PRAVILA TESTIRANJA
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem ili nisu predali potpunu dokumentaciju, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti  koncentraciju kandidata/kinja;
 
NAPOMENA:
Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
Na razgovor će se pozvati kandidati/kinje koji su ostvarili/le ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za radno mjesto.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju. Također, svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
            Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
            Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
             O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 
 
                                                                                      Komisija za provedbu natječaja
 


8. prosinca 2022. godine
 
Komisija za provedbu natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, objavljenog dana 23.11.2022. godine u „Narodnim novinama” broj 137/2022, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave međimurske, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu međimursku, objavljenog dana 23.11.2022. godine u „Narodnim novinama” broj 137/2022, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave međimurske, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radna mjesta:


 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel za upravne poslove
– viši upravni referent – 1 izvršitelj
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel za upravne poslove
– upravni referent – 1 izvršitelj
 
 

koje će se održati u prostorijama Policijske uprave međimurske u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, za:
 
radno mjesto pod rednim brojem 1. - dana 14. prosinca 2022. godine (srijeda), s početkom u 13,00 sati
 
radno mjesto pod rednim brojem 2. - dana 14. prosinca 2022. godine (srijeda), s početkom u 13,30 sati
 
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz javnog natječaja, o tome, kao i terminima  testiranja, biti će obaviješteni i osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave međimurske istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon  040/373-101.
 
Pozivamo sve kandidate/kinje koje su osobe s invaliditetom, ako im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom telefonski obrate na broj: 040/373-101 ili porukom na e-adresu: klukacevic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
 

PRAVILA TESTIRANJA
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u prostorije gdje će se održavati testiranje.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti  koncentraciju kandidata/kinja;
 • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
   
NAPOMENA:
Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
Na razgovor će se pozvati kandidati/kinje koji su ostvarili/le ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za radno mjesto.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju. Također, svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
            Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
            Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
         O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 
 

                                                                                      Komisija za provedbu natječaja